Carstvo Oxyphotobacteria

Karakteristike: U okviru ovog carstva se nalaze dve grupe organizama koje su grupisane u zajedničko carstvo na osnovu savremenih molekularnobioloških analiza. Najveći broj predstavnika se hrani fotoautotrofno i pri procesu fotosinteze oslobađaju kiseonik. Smatra se da su plastidi nastali endosimbiontskim putem od pojedinih predstavnika ovih organizama. Međutim, manji broj predstavnika se hrani heterotrofno ili miksotrofno. Među predstavnicima ovog carstva se nalaze prokariotski organizmi sa najsloženijom morfološkom građom. Ona podrazumeva končaste oblike čije ćelije nisu nezavisne, već su povezane preko pora na susednim ćelijskim zidovima. Međutim, pored složenih trihalnih talusa, među ovim organizmima se sreću i vrste na jednoćelijskom i kolonijskom nivou morfološke organizacije. Većina vrsta je nepokretna, a pokretni oblici se kreću pomoću sluzne sare koju luče ćelije oko zidova. Takvi filamenti čine u fiziološkom smislu jedinstven sistem. Razmnožavanje se vrši vegetativnim, sporulativnim i paraseksualnim putem.
Klasifikacija: U okviru carstva se mogu razlikovati dva razdela:
1. Razdeo Gloeobacteria
2. Razdeo Cyanoprocaryota