Razdeo Blastocladiomycota

Karakteristike: U okviru ovog razdela se nalazi oko 140 vrsta, uglavnom slabo proučenih. Telo je različito građeno i može da bude na različitom stepenu složenosti. Primitivniji predstavnici imaju jednostavno građeno telo u vidu plazmodije, a složeniji u vidu dobro razvijene neseptirane micelije. Ćelijski zid je izgrađen od hitina i glukana. Mitohondrije se karakterišu pločastim kristama. Ovi organizmi se razmnožavaju bespolno i polno. Bespolno razmnožavanje ovih gljiva se vrši pomoću zoospora koje se karakterišu jednim bičem postavljenim na zadnjem kraju. Zoospore su jednoćelijske i sadrže jedno jedro. Često se oko jedra nalazi veliki broj ribozoma. Zona koju čine gusto zbijeni ribozomi se naziva nukleusna kapa. Rezervne supstance predstavljaju lipidne kapljice. Polni proces je fuzija planogameta, a može da bude izogamija ili heterogamija. Najveći broj vrsta ima smenu generacija za koju je karakteristično da se smenjeje diploidni sporofit i haploidni gametofit. Zoosporangije i ciste obrazuje sporofit. U zoosporangijama se obrazuju diploidne zoospore iz kojih klijanjem ponovo nastaje sporofit, a u cistama se formira samo po jedna haploidna spora. Ona klija dajući polnu generaciju, odnosno gametofit. Na gametofitu se razvijaju gametangije, a u njima gameti. Spajanjem gameta nastaje zigot iz kog se razvija bespolni (diploidni) talus. Naseljavaju pretežno toplije krajeve, a žive u slatkoj vodi ili vlažnom zemljištu. Većina vrsta su saprobni organizmi, a manji broj su paraziti beskičmenjaka, algi i vodenih gljiva.
Klasifikacija: Razdeo Blastocladiomycota čine sledeće familije:
1. Familija: Blastocladiaceae
2. Familija: Catenariaceae
3. Familija: Coelomomycetaceae
4. Familija: Physodermataceae
5. Familija: Sorochytriaceae