Razdeo Nemertina

U okviru ovog razdela se nalaze životinje koje uglavnom naseljavaju hladna mora severne i južne hemisfere, a u tropskim morima su znatno ređe. Par vrsta naseljava slatkovodne ekosisteme, a manji broj naseljava i zemljište. Većina predstavnika živi slobodno, a nekoliko vrsta su paraziti i komensali. Telo predstavnika razdela Nemertina je uzano, tanko i kod većine u preseku okruglo. Diferencirano je na glaveni i trupni region. Ćelije parenhima su međusobno spojene i formiraju sincicijum. Imaju crevo euproktnog tipa. Ove životinje su grabljivice. Respiratorni sistem nije posebno diferenciran, a krvni je zatvorenog tipa. Ekskretorni sistem je protonefridijalan, a nervni vrpčast. Najveći broj vrsta je odvojenih polova, a manji broj su hermafroditi. Oplođenje je spoljašnje. Za predstavnike razdela Nemertina je karakteristična velika sposobnost regeneracije. Razdeo se deli na dve klase:
1. Klasa Anopla
2. Klasa Enopla