Razdeo Pseudociliata

Svi predstavnici su jednoćelijski i dorziventralno su spljošteni. Za njih je karakteristično da na površini tela poseduju veći broj cilija. Naziv su dobile po tome što morfološki izgledaju kao trepljari. Na prednjem delu ćelije se nalazi veliki citostom. Hromoplasti nisu prisutni, a mitohondrije poseduju diskoidne kriste. Hrane se saprobno i fagotrofno. Naseljavaju morske ekosisteme. U okviru ovog razdela se nalazi rod Stephanopogon sa šest vrsta:
1. Vrsta Stephanopogon apogon
2. Vrsta Stephanopogon mobiliensis
3. Vrsta Stephanopogon minuta
4. Vrsta Stephanopogon paramesnili
5. Vrsta Stephanopogon colpoda
6. Vrsta Stephanopogon mesnili