Carstvo Euryarchaeota

Karakteristike: Naziv ovog carstva je sastavljen od grčkih reči eurus (širok) i archaios (star). Ovu grupu prokariota su prvi opisali kao carstvo Woese i saradnici 1990. godine. Ovo carstvo obuhvata relativno mali broj vrsta. Ćelije mogu biti veoma različitog oblika, ali je on relativno postojana karakteristika koja može biti oz značaja za determinaciju. Garrity i Holt su 2001. godine predložili osam jasno definisanih morfoloških oblika ćelija koje se sreću u okviru ove grupe: štapićast, kokoidan, nepravilno kokoidan, lancetast, spiralan, diskoidalan, trouglast i kockast. Neki predstavnici na bojenje prema Gramu reaguju pozitivno, a drugi negativno.
Klasifikacija: U okviru carstva možemo razlikovati sledeće razdele:
1. Razdeo Methanobacteria
2. Razdeo Halobacteria
3. Razdeo Thermoplasmobacteria
4. Razdeo Thermobacteria