Klasa Monoblepharidomycetes

Karakteristike: U okviru ove klase se nalazi tridesetak vrsta koje žive kao saprobi na biljnim i životinjskim ostacima u slatkovodnim ekosistemima. Najčešće se razvijaju u proleće i jesen. Razlog tome je hladnija voda koja obezbeđuje manju konkurenciju za hranu između njih i drugih organizama. Vegetativno telo je u vidu micelije. Ona na površini supstrata formira žbuniće mrke ili sive boje koji su visoki 1-2 milimetra, a u supstratu tanke rizoide. Organi za razmnožavanje se formiraju u žbunastom delu vegetativnog talusa. Razmnožavanje se vrši bespolno zoosporama i polno oogamijom. Za ove gljive je karakteristično odsustvo smene generacija iz životnog ciklusa, tako da se organi za bespolno i polno razmnožavanje obrazuju na istom talusu.
Klasifikacija: U okviru klase Monoblepharidomycetes se razlikuju sledeće familije:
1. Familija Harpochytriaceae
2. Familija Oedogoniomycetaceae
3. Familija Hyaloraphidiaceae
4. Familija Gonapodyaceae
5. Familija Monoblepharidaceae