Podcarstvo Eukaryomonadae

Karakteristike: Ova grupa organizama poseduje mali broj zajedničkih karakteristika. To su eukariotski organizmi na jednoćelijskom nivou morfološke organizacije. Pojedini predstavnici se odlikuju pločastim mitohondrijalnim kristama, a drugi tubularnim. Skoro svi predstavnici se hrane fotoautotrofno. U plastidima se kao glavni pigmenti nalaze hlorofil a i c.
Klasifikacija: U okviru podcarstva se razlikuju sledeći razdeli:
1. Razdeo Cryptophyta
2. Razdeo Picophyta
4. Razdeo Centrohelomonada
5. Razdeo Telonemia
6. Razdeo Katablepharida