Familija Zosteraceae

Karakteristike: Familija Zosteraceae je mala grupa monokotiledonih skrivenosemenica (Liliopsida) čiji je status potvrđen od većine botaničara i koja se kalsifikuje u red Alismatales. To su veoma interesantne biljke sa biološke tačke gledišta koje su prilagođene životu u slanoj vodi mora i okeana. Zbog svojih dugih linearnih listova i slabo uočljivih cvetova i plodova, lako se mogu identifikovati kao alge. Zbog ovih specifičnosti često se nazivaju “vodene trave". Većina vrsta završava celokupan životni ciklus pod vodom zbog čega su prisutne adaptacije poput filamentoznog polena i listova bez stoma. Polen se prenosi kroz vodu. U ovu familiju spadaju zeljaste biljke sa rizomima. Stabljika je izdužena. Listovi su prosti i najčešće skupljeni u rozetu. Obično su linearni, izduženi i poseduju paralelnu nervaturu. Cvetovi su skupljeni u cvast koja može biti lateralno ili aksilarno postavljena na stabiljici. Cvetovi ne poseduju dršku. Kod svih vrsta cvetovi su jednopolni. Najčešće su to dvodome, a ređe jednodome biljke. Perijant je prisutan i ponekad redukovan, a nekada može potpuno da izostaje. Cvetovi su sitni, slabo uočljivi, zigomorfne simetrije, jednočlani ili dvočlani, a cvetne brakteole su prisutne. Obično je andreceum izgrađen od samo jednog prašnika, a nekada su prisutna dva. Plodnik je apokarpan i najčešće izgrađen od jednog oplodnog listića, a ponekad i od dva. Obično je nadcvetan. Svaki oplodni listić sadrži jedan lokulus. Placentacija je u većini slučajeva bazalna, a retko apikalna. U lokulusu se nalazi samo jedna semenka čija je površina hrapava ili je prekrivena dlačicama. Osnovni broj hromoyoma je n = 6,9 i 10. Dužina hromozoma se kreće između 0,9 i 1,6 mikrometara.
Klasifikacija: U okviru ove familije se nalaze sledeći rodovi:
1. Rod Heterozostera
2. Rod Phyllospadix
3. Rod Zostera
4. Rod Zosterella