Razdeo Diurodrilida

Karakteristike: To su nesegmentisane životinje koje naseljavaju morske ekosisteme. Telo im je bilateralno simetrično, dorzoventralno spljošteno, a sa ventralne strane se nalaze cilije koje služe za lokomociju. Adultne jedinke su duge između 250 i 450 mikrometara. Širina se kreće između 50 i 80 mikrometara, a trup je najširi deo tela. Telo se karakteriše odsustvom dodataka, a podeljeno je na dva dela - izduženu glavu i trup. Za ove životinje je karakteristično da na zadnjem delu tela imaju dva izraštaja kojima se oslanjaju ili pričvršćuju za podlogu. U glavenom regionu se nalazi par lepljivih žlezda. Sve vrste ove grupe poseduju lepljive žlezde i na izraštajima koji se nalaze na zadnjem kraju tela. Osim ventralnih cilija koje služe za kretanje, na telusu prisutne i cilije koje služe kao čulni receptori. Ove čulne cilije se nalaze na ventralnoj, lateralnoj i dorzalnoj strani tela. Nervni sistem je ganglionernog tipa i ne karakteriše se prisustvom serijskog ponavljanja. Ekskretorni sistem se sastoji od tri para protonefridija. Polni sistem je gonohoristički.
Klasifikacija: Razdeo Diurodrilida obuhvata samo rod Diurodrilus sa tri vrste:
1. Vrsta Diurodrilus dohrni
2. Vrsta Diurodrilus minimus
3. Vrsta Diurodrilus subterraneus