Familija Cyperaceae


Familija oštrica (Cyperaceae) jedna od najobimnijih familija monokotiledonih skrivenosemenica koja obuhvata oko 4350 vrsta obuhvaćenih u 98 rodova. Predstavnici ove familije su široko rasprostranjeni, a naročito u umerenim i hladnim regionima. Familija Cyperaceae obuhvata uglavnom višegodišnje, a u manjoj meri i jednogodišnje biljke koje se karakterišu kratkim ili dugim rizoidima koji se simpodijalno granaju. Svi predstavnici su zeljaste, busenaste biljke izuzev vrste roda Microdracoides koje su drvenaste. Nadzemna stabljika je trostrana, gola ili pokrivena listovima koji su spiralno raspoređeni. Gotovo uvek je stabljika pokrivena zatvorenim rukavcem. Kod pojedinih predstavnika su listovi ekvifacijalni ili cilindrični. Predstavnici familije Cyperaceae uglavnom naseljavaju močvarna staništa, a nalaze se i na obalama jezera, reka, kanala, ali i na vlažnim livadama. Pojedini predstavnici spadaju u kategoriju korovskih biljaka, a posebno su opasni kao korovi na pirinčanim poljima. Naseljavaju sve kontinente i sve klimatske zone, ali su najbogatije zastupljene u umerenoj zoni obe hemisfere. U flori Balkanskog poluostrva nalazi se 13 rodova sa 140 vrsta, od kojih su dve endemiti Bugarske.