Klasa Magnoliopsida

Ova klasa skrivenosemenica obuhvata drvenaste i zeljaste biljke koje imaju klicu sa dva kotiledona, a retko se sreću izuzeci koji imaju jedan kotiledon. Glavni koren koji nastaje iz korenka klice najčešće ostaje dugo u životu i razvija se obično u osovinski korenov sistem. Provodni snopići su na poprečnom preseku stabla raspoređeni u jednom krugu. Pomoću kambijuma stablo drvenastih biljaka može sekundarno da deblja. Listovi su obično naizmenično raspoređeni, a ređe su naspramni. Većinom imaju mrežastu nervaturu i često su prisutni zalisci. Cvetovi su najčešće petočlani, a ređe četvoročlani. Mali broj vrsta poseduje dvočlane ili tročlane cvetove, a poznati su i spiralno građeni cvetovi. Među kopnenim biljkama dikotiledone skrivenosemenice imaju dominantnu ulogu. To su prevashodno fenarofite, ali među njima su zastupljene i brojne zeljaste biljne vrste, od kojih se samo mali broj prilagodio životu u vodi. U okviru ove klase cvetnica razlikujemo sledeće podklase: