Podrazdeo Hexapoda

U okviru ovog podrazdela se nalazi više od milion opisanih vrsta zglavkara, pa prema tome čini najveću grupu prema broju vrsta životinja. Najistaknutija karakteristika ovih životinja je prisustvo tri para nogu. Telo je podeljeno na tri dela - glavu, toraks i abdomen. Kod manjeg broja vrsta usni aparat je uvučen u glavenu kapsulu i označava se kao entognatan. Kod najvećeg broja vrsta usni aparat je izbačen iz glavene kapsule i označava se kao ektognatni tip. Savremeni molekularni i paleontološki podaci ukazuju na to da se ova grupa zglavkara odvojila pre oko 440 miliona godina od rakova iz reda Anostraca. Uglavnom naseljavaju kopnena staništa, a manji broj vrsta živi u vodenim biotopima. Većina predstavnika poseduje krila, a manji broj vrsta su primarno ili sekundarno izgubili sposobnost letenja. U okviru podrazdela Hexapoda razlikujemo dve nadklase:
1. Nadklasa Diplura
2. Nadklasa Insecta