Razdeo Myxozoa

Karakteristike: U ovaj razdeo se svrstava oko 2200 vrsta koje imaju kosmopolitsko rasprostranjenje. Parazitiraju različite beskičmenjake i kičmenjake. Parazitski način života je doveo do znatnih promena u njihovoj građi i životnom ciklusu. Forma tela im je ameboidna, a citoplazma diferencirana na ektoplazmu i endoplazmu. U endoplazmi se nalazi veći broj jedara, kod pojedinih predstavnika nekoliko stotina ili hiljada. Pored jedara u endoplazmi su prisutne i spore. Spore u plazmodijumima predstavljaju strukture kojima se infekcija širi sa jednog na drugog domaćina. Obrazovanje spora kod ovih organizama je specifičan vid bespolnog razmnožavanja. Spore su izgrađene od dvokapkog omotača na kome se nalazi uzdužni šav. Obično se dvojedarni ameboidni začetak nalazi između kapaka. Žarne kapsule se nalaze na polovima ili na jednom kraju. Izgrađene su od mehura i žarne niti, a imaju značajnu ulogu u probijanju ćelijskih membrana domaćina pri infekciji. Spore se formiraju u endoplazmi i ovaj proces je dosta složen. Broj spora koje se formiraju je specifična karakteristika rodova i vrsta. Predstavnici najprimitivnijih grupa formiraju dve, a većina nekoliko stotina ili hiljada. U obrazovanju spore učestvuje šest jedara. Od dva nastaje dvojedarni ameboidni začetak, dva učestvuju u obrazovanju žarnih kapsula, a dva u obrazovanju kapaka spore. Polno razmnožavanje praktično ne postoji. Međutim, pojedini autori smatraju da je spajanje jedara u ameboidnom začketu po njegovom izlasku iz spore jedan od vidova polnog razmnožavanja.
Klasifikacija: Razdeo se deli na dve klase:
1. Klasa Malacosporea
2. Klasa Myxosporea