Red Liliales

Karakteristike: Red Liliales obuhvata zeljaste biljke ili sekundarne drvenaste forme. Stome vrsta ovog reda su anomocitne ili sa ćelijama pomoćnicama, najčešće paracitne. Sudovi su prisutni samo u korenovom sistemu. Cvetovi su im obično dvopolni, a nešto ređe jednopolni. Perijant je u većini slučajeva krunicolik. Zrela polenova zrna su najčešće dvoćelijska ili troćelijska. Opna polenovih zrna je monokolpatna, monoporatna ili kod manjeg broja vrsta bez apertura. Po pravilu, gineceum je cenokarpan. Semeni zameci su najčešće sa dva integumenta, a retko samo sa jednim. Pretežno su krasunucelatni. Endosperm je najčešće nuklearni, a ređe helobijalni. Semena su obično sa obilnim endospermom.
Klasifikacija: U okviru reda se nalaze sledeće familije:
1. Familija Asparagaceae
2. Familija Aphyllanthaceae
3. Familija Amaryllidaceae
4. Familija Xanthorrhoeaceae
5. Familija Iridaceae
6. Familija Hypoxidaceae
7. Familija Orchidaceae
8. Familija Campynemataceae
9. Familija Melanthiaceae
10. Familija Alstroemeriaceae
11. Familija Petermanniaceae
12. Familija Colchicaceae
13. Familija Smilacaceae
15. Familija Corsiaceae
16. Familija Velloziaceae
17. Familija Pandanaceae
18. Familija Cyclanthaceae
19. Familija Stemonaceae
20. Familija Triuridaceae
21. Familija Nartheciaceae
22. Familija Burmanniaceae
23. Familija Dioscoreaceae
24. Familija Petrosaviaceae