Red Alismatales

Predstavnici reda Alismatales su uglavnom zeljaste biljke, a ređe spadaju u kategoriju lijana. Ova grupa biljaka je klasifikovana u klasu monokotiledonih skrivenosemenica (Liliopsida). To su višegodišnje, biljke koje naseljavaju akvatične ekosisteme. Pojedini predstavnici su flotantni, dok su pojedini uspravni. Među njima se nalaze vrste različitih dimenzija. Tako lijanoidni oblici mogu biti znatnih dimenzija, dok pojedine zeljaste forme mogu biti tako sitne da su im vegetativni delovi svedeni na jednu minijaturnu zelenu pločicu. U građi stoma učestvuju dve ili tri ćelije pomoćnice. Ako imaju sudove oni su samo u korenu. Zrela polenova zrna su troćelijska. Pojedini predstavnici nemaju endosperm, a ukoliko ga imaju on je nuklearan. Cvetovi su grupisani u cvasti tipa klip. Oni su obavijeni spatom koja u stvari predstavlja vrlo krupan priperak. Cvetovi su vrlo sitni, a mogu biti sa perijantom ili bez njega. Mogu biti tročlani ili dvočlani, jednopolni ili dvopolni. Ponegde su toliko redukovani da ih je vrlo teško individualisati. Kod tih vrsta je muški cvet sveden samo na jedan prašnik, a ženski samo na jedan oplodni listić. Plod može biti bobica, koštunica, mešak ili orašica. U okviru ovog reda se nalaze sledeće familije:
2. Familija Araceae
4. Familija Alismataceae
7. Familija Aponogetonaceae
9. Familija Juncaginaceae
10. Familija Potamogetonaceae