Klasa Chilopoda

Karakteristike: Do danas je pronađeno oko 3000 vrsta stonoga koje se klasifikuju u ovu grupu. Naseljavaju tropske, suptropske i predele sa umerenom klimom. Žive u zemlji, pukotinama stena, stelji, ispod kamenja i sličnim staništima. To su grabljive i veoma pokretljive vrste čije telo je izduženo i dorziventralno spljošteno. Telo se sastoji većeg broja segmenata koji su međusobno elastično spojeni i grupisani u dva regiona - glavu i trup. Na površini tela se nalazi kutikula koja je diferencirana u pločice, a ispod nje se nalazi epidermis koji sadrži jednoćelijske ili višećelijske žlezde koje luče sekrete kojima se brane od predatora. Crevni sistem je u obliku prave cevi. Respiratorni sistem predstavljaju traheje koje se u spoljašnju sredinu otvaraju parnim stigmama. Krvni sistem je otvorenog tipa. Ekskretorni sistem je građen od para dugih Malpigijevih sudova. Oni se ulivaju u crevni sistem na granici srednjeg i zadnjeg creva. Nervni sistem je lestvičastog tipa. Građen je od moždane ganglije i ventralne lestvice. Čulni organi su dobro razvijeni. Za pojedine predstavnike su karakteristični Temešvarijevi organi koji su diferencirani kao udubljenja obložena nervnim ćelijama. Neki autori misle da je njihova uloga primanje hemijskih draži, drugi misle da su to zvučna čula, a treći da se radi o čulima za percepciju vlage. Polni sistem je gonohorističkog tipa. Jaja su centrolecitna, a brazdaju se superficijalno. Životni vek ovih stonoga je između 4 i 6 godina.
Klasifikacija: U okviru klase Chilopoda se razlikuju četiri reda:
1. Red Scolopendromorpha
2. Red Geophilomorpha
3. Red Lithobiomorpha
4. Red Scutigeromorpha