Klasa Symphyla

Karakteristike: Ova klasa stonoga obuhvata oko 200 vrsta široko rasprostranjenih. Žive u zemljištu, stelji, ispod kamenja i na sličnim mestima. Telo im je kratko, veličine između 1 i 10 centimetara. Na glavi im se nalaze antene i Temešvarijevi organi, a oči nisu prisutne. Trup je izgrađen od 12 segmenata. Na trećem segmentu se nalazi polni otvor, a na zadnjem analni otvor. Crevni sistem je u obliku prave cevi. Hrane se zoofagno loveći sitne beskičmenjake. Respiratorni sistem se sastoji od para stigmi koji se otvaraju na glavi i od traheja koje od njih polaze i dosežu samo do trećeg trupnog segmenta. Kao pomoćni organi za respiraciju im služe everzibilne vezikule koje podsećaju na meškove. Krvni sistem je otvorenog tipa, a ekskretorni je građen od para dugih Malpigijevih sudova koji se ulivaju u crevni sistem na granici srednjeg i zadnjeg creva. Polni sistem je gonohoristički, a razviće je anamorfno. Mužjaci polažu spermatofore na podlogu, a ženke ih uzimaju mandibulama. Zatim njima zahvataju jaja iz polnog otvora pa se oplođenje odvija u mandibulama. Nakon toga se jaja odlažu. Iz jaja se razvijaju larve koje imaju samo šest ili sedam pari ekstremiteta. Posle niza presvlačenja postaju polno zrele. Presvlače se s vremena na vreme u toku celog života, a posle svakog presvlačenja dobijaju po jedan segment i par ekstremiteta.
Klasifikacija: Klasa Symphyla se deli na dve familije:
1. Familija Scolopendrellidae
2. Familija Scutigerellidae