Red Trimastigida


Karakteristike: Ovaj red obuhvata slobodnoživeće heterotrofne bičare. To su slabo proučeni organizmi, mada su interesantni sa stanovišta evolucione biologije jer se kod njih ne nalaze klasične mitohondrije već njihovi preci. Naseljavaju staništa u kojima nema kiseonika ili se on nalazi u veoma malim koncentracijama. Ćelije se karakterišu oblikom koji podseća na suzu. Duge su između 10 i 25 mikrometara. Uprkos imenu ove organizme karakterišu četiri, a ne tri biča koji su smešteni u apikalnoj zoni prednjeg dela ćelije. Jedan bič je usmeren ka napred, drugi ka zadnjem kraju ćelije, dok se druga dva nalaze bočno - jedan levo, a drugi desno. Zbog toga je teško videti sva četiri biča u isto vreme. Kada je Kent 1880. godine dao prvi opis ovih protista prevideo je postojanje jednog biča, te im je dao pogrešno ime. Umesto klasičnih mitohondrija u njihovim protoplastima se sreću organele sa dve membrane, ali u njihovoj unutrašnjosti se ne nalaze kriste. Takođe, za raszliku od tipičnih mitohondrija ove strukture su u gotovo svim slučajevima manjih dimenzija. Ove organele se uslovno označavaju kao hidrogenozomi, ali njihov biohemijski sastav i funkcije nisu poznate. Ovi organizmi se hrane bakterijama. Naseljavaju marinske i slatkovodne ekosisteme. Neke vrste naseljavaju močvare, otpadne vode i druga slična staništa. Njihova rasprostranjenost nije poznata zbog malog broja ekoloških istraživanja ove grupe. U protoplastu je prisutno samo jedno jedro u kome se nalazi jasno uočljivo centralno postavljeno jedarce. Predstavnici ove grupe se razmnožavaju samo bespolno - binarnom mitotičkom deobom.
Klasifikacija: U okviru ove grupe se nalazi samo rod Trimastix sa tri vrste:
1. Vrsta Trimastix inaequalis
2. Vrsta Trimastix marina
3. Vrsta Trimastix pyriformis