Podcarstvo Cercozoa

Ovo podcarstvo obuhvata sledeće razdele:
1. Razdeo Chlorarachniophyta
2. Razdeo Proteomyxidea
3. Razdeo Sarcomonadea
4. Razdeo Imbricatea
5. Razdeo Thecofilosea
6. Razdeo Phaeodarea
7. Razdeo Ebridea
8. Razdeo Phytomyxa
9. Razdeo Vampyrellidae
10. Razdeo Pseudosporidae
11. Razdeo Reticulosida
12. Razdeo Aconchuinidae
13. Razdeo Gymnosphaerida
14. Razdeo Metromonadiida