Podcarstvo Retaria

Karakteristike: Podcarstvo Retaria ili Radiolaria obuhvata oko 4000 vrsta. To su jednoćelijski eukariotski organizmi slični amebama. Naziv su dobili po radijalnoj simetriji koja ih karakteriše. Izuzetno su složene građe, pa se zajedno sa trepljarima smatraju najkompleksnijim jednoćelijskim organizmima. Dimenzije ćelije se kreću u velikom rasponu – od 10 do 2000 mikrometara, a pojedini predstavnici grade velike kolonije čije dimenzije dostižu i nekoliko metara. Danas se smatra da su radiolarije nastale početkom paleozoika, odnosno da su kao grupa stare oko 600 miliona godina. Kada se ima ova činjenica u vidu, jasno je odakle potiče njihova velika raznovrsnost. Kao i svi drugi predstavnici grupe Sarcodina, radiolarije se karakterišu odsustvom tkiva i viših nivoa morfološke složenosti organizma. Međutim, značajno je napomenuti da se u protoplastu ćelija kod radiolarija razvija centralna čahura koja deli ćeliju na dva dela zbog čega se kaže da su radiolarije na znatno višem nivou citološke diferencijacije u odnosu na druge eukariotske jednoćelijske organizme. Važno je istaći i činjenicu da ovi organizmi iako imaju značajno razvijenu ćelijsku organizaciju, predstavnici trepljara imaju znatno specijalizovanije organele koje ponekad grade složene komplekse.
Klasifikacija: U okviru ovog podcarstva možemo razlikovati tri razdela:
1. Razdeo Acantharea
2. Razdeo Sticholonchea
3. Razdeo Polycystinea