Podcarstvo Euexcavatae

U okviru ovogpodcarstva se nalaze jednoćelijski pokretni organizmi. Svi predstavnici se hrane heterotrofno. Obično poseduju veći broj bičeva koji su povezani sa jedrom. Ovo podcarstvo obuhvata sedam razdela:
6. Razdeo Carpediemonada
7. Razdeo Dysnectozoa