Razdeo Actinophryidae

Karakteristike: Ovo je mali razdeo jednoćelijskih heterotrofnih organizama. Ranije su bili razmatrani kao grupa u okviru heliozoa zbog toga što se karakterišu sferičnim oblikom ćelija i zrakastim aktinopodijama. Citoskelet aktinopodija nastaje od amorfnog centrozoma koji se nalazi u blizini jedra. U protoplastu se nalazi jedno centralno jedro ili više perifernih. Mitohondrije se odlikuju tubularnim kristama. Duž aktinopodija se nalaze dva tipa sktruzoma koji služe za hvatanje plena. Spoljašnji deo protoplasta (ektoplazma) sadrži veći broj malih vakuola koje pomažu u flotaciji. U nepovoljnim uslovima ovi organizmi formiraju ciste sa višeslojnim zidom. Na površini cista se nalaze silikatni elementi. Bespolno razmnožavanje podrazumeva otvorenu mitozu. Autogamija se javlja unutar spora i predstavlja jedini oblik polnog procesa unutar grupe. Najveći broj vrsta naseljava slatke vode, a naročito čista jezera i reke. Manji broj je pronađen u morskim ekosistemima i zemljištu.
Klasifikacija: Razdeo obuhvata dva roda:
1. Rod Actinophrys
2. Rod Actinosphaerium