Razdeo Gastrotricha

Karakteristike: Obuhvata mali broj (oko 450) pseudocelomata koji naseljavaju slatke i slane vode. Obično žive između čestica peska, odnosno intersticijelno. Zbog takvog načina života telo im je najčešće trouglasto spljošteno. Za ove životinje je karakteristično da na zadnjem delu tela imaju izraštaje kojima se oslanjaju, pričvršćuju ili hodaju po podlozi. Prema nekim podacima na njima se nalaze i taktilna čula. Telesni zid je građen od sincicijelnog epidermisa, kutikule i mišića. Kod većine predstavnika postoji kružna i uzdužna muskulatura sa nepravilnim rasporedom, a kod nekih je kružna muskulatura potpuno redukovana. Pseudocelom je slabo razvijen i bez ćelija. Crevni sistem je euproktan i diferenciran na usta, ždrelo (prednje crevo), srednjeg i zadnjeg creva. Nervni sistem je vrpčast, a čula su dobro razvijena. Po površini tela imaju taktilna čula. Kod nekih vrsta se na prednjem delu tela nalaze proste oči, a iza očiju se nalaze hemijska čula u obliku jamica. Polni sistem je hermafroditan, a gonade su diferencirane uz crevo. Najčešće se nalaze dva testisa napred, a iza njih dva ovarijuma. Oplođenje je unutrašnje i odvija se pomoću kaudalnog organa.
Klasifikacija: Razdeo obuhvata dve klase: