Razdeo Hyphochytridea

Karakteristike: Ovaj razdeo obuhvata 16 vrsta i prema nekim shvatanjima predstavlja klasu u okviru razdela Oomycetes. Vegetativno telo ovih organizama je u vidu gole citoplazmatične mase ili imaju rizomiceliju, kod nekih sa zbirnim ćelijama. To su heterotrofni organizmi koji se odlikuju jednim napred postavljenim bičem sa mastigonemama. Ćelijski zid je izgrađen od hitina i celuloze. Kod primitivnih oblika prilikom obrazovanja zoosporangija, ceo talus se u nju pretvara i ovi oblici se nazivaju holokarpni. Složeniji oblici su eukarpni, kod njih se samo deo tela preobraća u zoosporangiju. Pored jednoćelijske faze životnog ciklusa odlikuje ih i još dva: rizopodijalna i hifalna. Većina vrsta naseljava slatku ili slanu vodu, a manji broj vlažno zemljište. Obično su paraziti algi, beskičmenjaka i vodenih gljiva, a nekoliko vrsta žive kao saprobi na biljnim i životinjskim ostacima u vodi.
Klasifikacija: U okviru razdela razlikujemo tri familije:
1. Familija Anisolpidiaceae
2. Familija Hyphochytridiomycetaceae
3. Familija Rhizidiomycetaceae