Prokariotske ćelije

Karakteristike: Prokariotske ćelije su malih dimenzija i jednostavne građe. Zbog malih dimenzija strukturu ovih ćelija je moguće posmatrati samo pomoću elektronskog mikroskopa. Oblik i veličina prokariotske ćelije su karakteristične konstante vrste, ali mogu veom varirati zavisno od različitih spoljašnjih faktora, starosti ćelije i drugih činilaca. Ćelijska memebrana ovih ćelija nije u direktnom dodiru sa sredinom u kojoj se nalazi ćelija. Osnovna razlika između prokariotskog i eukariotskog tipa ćelije je što prokariotska nema diferencirano jedro. Organele takođe ne odlikuju prokariotsku ćeliju, kao ni citoskelet. Genetska informacija je molekul DNK kružnog oblika udružen sa malo proteina. Ribozomi su sitniji nego kod eukariota, a razlikuju se i u detaljima građe. Uprkos tome što ima ovako jednostavnu morfološku organizaciju, prokariotska ćelija je sposobna da obavlja sve životne procese, da za samo pola sata udvostruči svoju veličinu i da se potom podeli na dve ćerke ćelije koje nastavljaju da rastu i da se dele istim ritmom.
Tipologija: U okviru prokariotskih ćelija se izdvaja nekoliko funkcionalno i morfološki različitih delova:
1. Ćelijski zid
2. Spoljašnji omotači
4. Ekstracelularni nastavci
-. Pili
5. Citoplazmatska membrana
6. Intracelularne membrane
7. Citosol
8. Ribozomi
11. Ćelijske inkluzije