Carstvo Chromalveolata

Karakteristike: Ovo carstvo predstavlja monofiletsku grupu koju je 1998. godine oformio Tomas Kavalije-Smit. Pretpostavlja se da su se sve današnje grupe ovog carstva razvile od heterotrofnih jednoćelijskih organizama koji su se karakterisali prisustvom dva biča. Hromoplast ovih algi je nastao od simbionta iz razdela crvenih algi. Prema savremenim shvatanjima, carstvu Chromalveolata filogenetski je najbliže carstvo Archaeplastida. Morfološke i citološke zajedničke karakteristike za predstavnike carstva Chromalveolata su malobrojne. Svako podcarstvo poseduje karakteristike koje ne odlikuju predstavnike drugih pocarstava. Međutim, primećeno je da ćelijski zidovi većine predstavnika sadrže celulozu. Hromoplasti ovih organizama imaju neke zajedničke karakteristike zbog toga što su nastali od endosimbiontskih crvenih algi. U okviru ove grupe se sreću kako fotoautotrofni, tako i heterotrofni predstavnici. Glavni pigmenti svih fotosintetskih vrsta su hlorofil a i c.
Klasifikacija: U okviru carstva Chromalveolata možemo razlikovati dva podcarstva: