Carstvo Archaeplastida

Karakteristike: Carstvo Archaeplastida obuhvata veliki broj organizama koji imaju različite citološke, fiziološke, morfološke i ekološke karakteristike. Ovo carstvo je uveo 1982. godine Tomas Kavalije-Smit. Najznačajnija zajednička karakteristika ovih organizama na osnovu koje su i klasifikovani kao monofiletska grupa je prisustvo plastida sa dve membrane. Ova činjenica navodi da su plastidi ovih organizama nastali direktno od simbiontskih modrozelenih prokariota. Plastidi svih ostalih grupa su okruženi sa tri ili četiri membrane. Međutim, 2009. godine je utvrđeno da je grupa Eukaryomonada filogenetski bliska ostalim grupama ovog carstva, pa se ovde predlaže njeno izdvajanje iz carstva Chromalveolata. Pošto se organizmi koji su grupisani u grupu Eukaryomonada odlikuju prisustvom hromoplasta sa dve ili tri membrane ne možemo govoriti reći da sve predstavnike carstva Archaeplastida karakteriše prisustvo dvemembranskog omotača plastida.
Klasifikacija: U okviru ovog carstva razlikujemo četiri podcarstva: